អាមេរិកអួត «នាវាខ្មៅ» មុជទឹកថ្មី មិនធម្មតា

អាមេរិកអួត «នាវាខ្មៅ»មុជទឹកថ្មី មិនធម្មតា

ហៅថា នាវាខ្មៅ ជំនាន់ថ្មី សម្រាប់អនុវត្តបេសកកម្មសម្ងាត់នៅក្នុងជម្រៅទឹក អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៀត គឺវាមាន «នាវាមេ» មួយសម្រាប់ដឹកទំនិញធម្មតា ដែលបម្លែងទៅជានាវាប្រតិបត្ដិការ ។

Loading...